Všeobecné obchodní podmínky a GDPR


Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti MADE GROUP, a.s., IČO 271 24 151, se sídlem Kostelecká 894/61, 196 00 Praha 9, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9156 (dále jen „MADE GROUP“ nebo „společnost MADE GROUP“) pro nákup zboží a/nebo služeb na webovém portálu www.mmmaso.cz (dále jen „VOP“).

I.

Úvodní ustanovení

Tyto VOP MADE GROUP upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na nákup zboží společnosti MADE GROUP (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi společností MADE GROUP a kupujícím (dále jen „Zákazník“), který si prostřednictvím webového portálu www.mmmaso.cz (dále jen „Portál MMMASO“) kupuje nebo hodlá zakoupit u MADE GROUP nabízené zboží (dále jen „Zboží“).

Zákazník si je vědom následujících povinností a zaručuje následující:

  • veškeré údaje, které Zákazník poskytuje MADE GROUP, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné;
  • je způsobilý k uzavření této Smlouvy, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem;
  • pokud mu je méně než 18 let, nebude objednávat na Portálu MMMASO takové zboží, u něhož je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let;
  • zaplacením ceny za Nákup neporušuje ani neobchází práva třetích osob a je oprávněn finanční prostředky využité na zaplacení Nákupu použít;
  • před zahájením užívání Portálu MMMASO se důkladně seznámil s těmito VOP, je s nimi srozuměn a souhlasí s nimi;
  • souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy; náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na telefonní hovory, na internetové připojení aj.) hradí Zákazník;
  • MADE GROUP není povinno uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu včetně VOP a/nebo podmínky užití Portálu MMMASO.

Ustanovení odchylná od VOP lze upravit v nabídce zboží MADE GROUP na Portálu MMMASO, která mají přednost před těmito VOP.

Tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu je možné uzavřít pouze v českém jazyce. Poté, co ji Zákazník s MADE GROUP uzavře, zůstane uložená u společnosti MADE GROUP a není Zákazníkovi přístupná.

Společnost MADE GROUP může znění VOP jednostranně měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Společnost MADE GROUP informuje Zákazníky o změně VOP na Portálu MMMASO, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP mohl Zákazník seznámit bez nepřiměřených obtíží. Má se za to, že Zákazník, který uzavírá Smlouvu, s novým zněním souhlasí.

Společnost MADE GROUP je oprávněna prodej Zboží na Portálu MMMASO kdykoliv ukončit.


II.

Uzavření Smlouvy

MADE GROUP na Portálu MMMASO nabízí ke koupi zboží včetně cen v rámci území České republiky. Ceny nabízeného Zboží jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v korunách českých.

Možnost uzavření Smlouvy se společností MADE GROUP za zvýhodněných podmínek a uvedenou cenu (v případě věrnostních a jiných akcí) zůstává v platnosti po dobu uvedenou na Portálu MMMASO a za předpokladu naplnění podmínek uvedených v konkrétní nabídce na Portálu MMMASO.

Zákazníkem objednané Zboží na Portálu MMMASO je pro účely uzavírání Smlouvy a realizace práv a povinností ze Smlouvy, stejně jako pro účely těchto VOP, dále označováno jako „Nákup“.

Pro uzavření Smlouvy v rámci nákupního procesu Zákazník nejprve zvolí na Portálu MMMASO Zboží, jež chce zakoupit a jeho požadované množství. jakmile Zákazník provede tímto postupem výběr veškerého Zboží, které chce zakoupit, v nákupním procesu pokračuje stisknutím tlačítka „pokračovat“.

V dalším kroku Zákazník zvolí způsob dopravy objednaného Zboží, kdy má na výběr*:

 • DPD na výdejní místo za cenu 89 Kč;
 • Zásilkovna na výdejní místo za cenu 89 Kč;
 • DPD doručení na adresu za cenu 110 Kč;
 • Zásilkovna doručení na adresu za cenu 89 Kč;

a u vybrané možnosti následně zadá adresu, v případě výdejního místa adresu provozovny dopravce určenou pro výdej Zboží, v případě doručení na adresu požadovanou adresu pro doručení.

Po úspěšném zadání adresy Zákazník zadá požadovaný způsob platby, kdy má na výběr*:

 • Bezhotovostně prostřednictvím platební brány GP webpay;
 • Dobírkou za poplatek 29 Kč;
 • Předem převodem na bankovní účet MADE GROUP Česká spořitelna 1506062/0800.

*Všechny uvedené způsoby dopravy a způsoby platby nemusí být dostupné. Momentálně dostupné způsoby platby a způsoby dopravy se Zákazníkovi zobrazí při výběru.

Po úspěšném zadání způsobu platby Zákazník zadá fakturační údaje v rozsahu jméno, příjmení, ulice, město, PSČ, telefon a email. V případě doručení na adresu odlišnou od adresy fakturační ji Zákazník zadá do sekce „Dodací adresa je jiná“ v rozsahu jméno, příjmení, ulice, město, PSČ, telefon a email. Po vyplnění této sekce Zákazník pokračuje stisknutím tlačítka „pokračovat“.

Následně se Zákazníkovi zobrazí rekapitulace objednávky, Zákazník musí potvrdit souhlas s obchodními podmínkami po jejich seznámení se a souhlas s ochranou osobních údajů po jejich seznámení se. Objednávku Zákazník odešle společnosti MADE GROUP kliknutím na tlačítko „potvrdit objednávku“.

MADE GROUP neprodleně po obdržení Objednávky potvrdí Zákazníkovi, že Objednávku obdržel, a to na adresu elektronické pošty, kterou Zákazník uvedl v Objednávce. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení Objednávky Zákazníkem.

MADE GROUP je v odůvodněných případech oprávněno požadovat prokázání věkové hranice Zákazníkem. Pokud nebude potřebná věková hranice Zákazníka prokázána, je MADE GROUP oprávněno odmítnout uzavření Smlouvy nebo její části a požadovat náhradu vynaložených nákladů v souvislosti s Objednávkou.

Vlastnické právo ke Zboží přechází na Zákazníka až okamžikem uhrazení celkové ceny Zboží.

III.

Změna a zrušení Objednávky

Vzniklou smlouvu včetně dohodnuté ceny lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

IV.

Odstoupení od Smlouvy a práva z vadného plnění

MADE GROUP prohlašuje a Zákazník bere na vědomí, že tyto VOP jsou určeny pro nákup Zboží kupujícím – spotřebitelem za účelem přímě spotřeby a jsou tedy určeny výhradně pro tzv. spotřebitelské smlouvy podle ust. § 1810 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“).

Odstoupení od Smlouvy

Odstoupit od Smlouvy, pokud se nejedná o případ, kdy nelze od Smlouvy odstoupit, může v souladu s ust. § 1829 NOZ pouze Zákazník, který je spotřebitelem, a to ve lhůtě 14 dní od převzetí Zboží, a to i od jednotlivé položky Objednávky.

V takovém případě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno MADE GROUP do 14 dnů od převzetí Zboží. Toto odstoupení může Zákazník zaslat mimo jiné na adresu:

provozovny MADE GROUP: Kostelecká 894/61, Praha 9 - Čakovice

elektronické pošty MADE GROUP: reklamace@mmmaso.cz

Při odstoupení od Smlouvy může Zákazník použít vzorový formulář, jehož aktuální znění je k dispozici zde.

Zákazník, který odstoupil od Smlouvy, je povinen vrátit MADE GROUP Zboží do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy MADE GROUP. Zákazník nese náklady spojené s navrácením Zboží MADE GROUP, a to i v případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Pro vyloučení pochybností MADE GROUP v souladu s příslušnými ustanoveními NOZ prohlašuje, že nelze odstoupit od Smlouvy týkající se Zboží podléhající rychlé zkáze (např. potraviny živočišného původu) nebo u Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím. Zákazník dále nemůže odstoupit od Smlouvy týkající se Zboží, které bylo dodáno v uzavřeném obalu, které Zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Zákazník Zboží vrací úplné a v nepoškozeném, neopotřebeném a neznečištěném stavu. Při odstoupení od Smlouvy a následném vrácení Zboží Zákazník odpovídá společnosti MADE GROUP pouze za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

V případě platného odstoupení od Smlouvy bude cena Zboží nebo její poměrná část vrácena do 14 dnů od vrácení Zboží nebo od doložení odeslání Zboží ve lhůtě k tomu určené podle čl. IV. těchto VOP na bankovní účet Zákazníka jím sdělený.

Nárok na náhradu škody vzniklé na Zboží je MADE GROUP oprávněno jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení Kupní ceny.

Práva z vadného plnění (Reklamace)

MADE GROUP je povinno dodat Zboží ve shodě se Smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení. Pokud není jakost a provedení ujednáno, plní Zboží v jakosti střední a jde-li o Smlouvu v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze Smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Poškození balení Zboží není porušením tohoto článku, přičemž vhodný způsob balení je oprávněn zvolit výhradně MADE GROUP.

Zákazník odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené v ust. § 2095 a § 2096 NOZ. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Právo Zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody (tj. převzetí Zboží při doručení) na Zákazníka, byť se projeví až později. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. To neplatí u Zboží, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby, nebo jiná forma informace obdobného významu.

Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření Smlouvy, nebo kterou sám způsobil.

Zákazník je v souladu s ustanovením § 2165 NOZ oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 měsíců od převzetí (dále jen „Záruční doba“), s výjimkou:

 • prodávaného Zboží, u nějž je na jeho obalu, nebo návodu připojenému k němu připojenému nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba (tj. minimální trvanlivost), po kterou lze věc použít,
 • opotřebeného Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
 • Zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, kvůli níž byla nižší cena ujednána;
 • vyplývá-li to z povahy Zboží.

Záruční doba běží od dodání Zboží společností MADE GROUP. Zákazník nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Zboží vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu MADE GROUP.

Jakmile Zákazník zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu společnosti MADE GROUP a vadné Zboží společnosti MADE GROUP předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána.

V případě reklamace Objednávky nebo její části bude Zákazníkovi vystaven opravný daňový doklad podle ust. § 73 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy, zejména pak ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

MADE GROUP je povinno vydat Zákazníkovi k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje. MADE GROUP zároveň informuje Zákazníka o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace. MADE GROUP nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

Je-li vada odstranitelná, může se Zákazník domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může Zákazník buď odstoupit od Smlouvy ve vztahu k danému reklamovanému Zboží, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

Nemá-li podle Smlouvy Zboží náležité vlastnosti, může Zákazník požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník i právo od Smlouvy ve vztahu k danému reklamovanému Zboží odstoupit. Neodstoupí-li Zákazník od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu společnost MADE GROUP nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit její součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Zákazník nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi způsobilo značné obtíže.

Zákazník může reklamaci Zboží uplatnit prostřednictvím:

provozovny MADE GROUP: Kostelecká 894/61, Praha 9 - Čakovice

elektronické pošty MADE GROUP: reklamace@mmmaso.cz

VII.

Odpovědnost a záruky

MADE GROUP nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním jednotlivých Zákazníků, způsobu, jimž Portál MMMASO využívají, nebo jiných okolností vzniklých na straně Zákazníka.

MADE GROUP nenese odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí, ani za výpadky Portálu MMMASO způsobené přerušením přívodu el. energie.

MADE GROUP nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený, bezchybný a bezpečný chod Portálu MMMASO. MADE GROUP nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Portálu MMMASO ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Portálu MMMASO nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

MADE GROUP neodpovídá za služby poskytované subjekty odlišnými od společnosti MADE GROUP, a to zejména provozovatelů platebních systému uvedených v čl. V těchto VOP, nebo doručovatelů, ani za jakékoli následky jejich jednání, či práva a povinnosti s těmito službami spojené.

Dostupnost Zboží je vázána na skladové zásoby a MADE GROUP dostupnost Zboží negarantuje. V případě, že nebude možné Objednávku z jakýchkoli důvodů na straně společnosti MADE GROUP vyřídit, bude o tom Zákazník informován.

MADE GROUP také neodpovídá za porušení VOP, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícím její odpovědnost, a to především ust. § 2924.

VIII.

Další práva a povinnosti smluvních stran

Zákazník bere na vědomí, že obsah tvořící Portál MMMASO (včetně fotografií nabízeného Zboží) je chráněn autorským právem, a to zejm. zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

Zákazník se zavazuje používat Portál MMMASO výhradně pro svou potřebu, a že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) obsah Portálu MMMASO.

Přístup a užití Portálu MMMASO ze strany Zákazníka v souladu s VOP je bezplatný.

Zákazník není oprávněn používat Portál MMMASO způsobem, jenž by mohl mít negativní vliv na provoz Portálu MMMASO. Portál MMMASO je možné užívat jen v rozsahu, který není v rozporu s právy ostatních Zákazníků společnosti MADE GROUP, a výhradně v souladu s účelovým určením Portálu MMMASO.

Zákazník užívá Portál MMMASO na vlastní riziko a bere na vědomí, že fotografie Zboží na Portálu MMMASO jsou pouze ilustrativní.

MADE GROUP neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na Portálu MMMASO, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, nebo ztrátu dat Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající Portál MMMASO ani za další hmotné a nehmotné ztráty.

MADE GROUP si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné třetí osoby k Portálu MMMASO.

MADE GROUP není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

Pokud není dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedené v Objednávce. V případě doručování elektronickou poštou je zpráva považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty, v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zpráva považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, odepřením převzetí adresátem; je považována za doručnou rovněž uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a vystavení výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, pokud dojde k uložení u provozovatele poštovních služeb, i pokud se adresát o uložení nedozvěděl.

IX.

Ochrana osobních údajů

MADE GROUP (v pozici správce osobních údajů) zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu s Obecným nařízením EU č. 2016/679, dále jen„GDPR“), a to jméno, adresu a telefon.

Zákazník bere na vědomí, že

 • osobní údaje poskytuje k dalšímu zpracování obchodní společnosti MADE GROUP, a.s., IČ 27124

151, Kostelecká 894/61, 196 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9156 (dále jen „MADE GROUP“);

 • osobní údaje poskytuje z důvodu uzavření kupní smlouvy;
 • osobní údaje a veškeré dokumenty jsou uchovávány pouze po dobu stanovenou zákonem;
 • osobní údaje nejsou zpracovávány automaticky ani k jinému účelu než dle 2);
 • má právo požadovat od MADE GROUP informaci či potvrzení o tom, jaké osobní údaje o něm

shromažďuje, za jakým účelem, způsob jejich získání a jejich výpis;

 • má právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů ve věci jím poskytnutých osobních

údajů;

 • má právo požadovat po MADE GROUP, aby v případě, že osobní údaje jsou chybné, provedla

jejich opravu;

 • MADE GROUP má povinnost informovat jej v případě, kdy dojde k porušení zabezpečení osobních

údajů.

X.

Závěrečná ustanovení

Vztah se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. Tím nejsou dotčena práva Zákazníka vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO 00020869, na jejíž stránkách www.coi.cz lze nalézt více informací o mimosoudním řešení sporu.

MADE GROUP je oprávněno k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným či neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení se použije ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností či neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

MADE GROUP je oprávněno prodej Zboží na Portálu MMMASO kdykoliv ukončit.

Kontaktní údaje zákaznické podpory MADE GROUP jsou uvedeny na Portálu MMMASO. Adresa pro doručování prostřednictvím elektronické pošty je: reklamace@mmmaso.cz. Jakékoliv dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit na telefonním čísle 255795420.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 18.12.2020.